1. Obchodní a korporátní právo tvoří podstatnou část naší právní agendy, naši advokáti a právnící jsou připraveni poskytnout Vám nejširší možný právní servis, týkající se veškeré Vaší obchodní činnosti, stejně tak jako zastupování v případných obchodněprávních sporech. Více naleznete také v sekcích: právní due diligence, právní servis pro developery, obchodní a občanskoprávní smlouvy,
  2. Začínáte-li podnikat, rádi Vám pomůžeme nebo doporučíme prověřenou firmu Prague Business Consult s.r.o., která Vám zařídí založení Vaší obchodní společnosti, včetně vyřízení živnostenských oprávnění , zastupování v řízení u obchodního rejstříku a registrace na místně příslušném finančním úřadě. Podnikatelům, kteří potřebují zahájit svou činnost v co nejkratším termínu, můžeme prostřednictvím této partnerské kanceláře nabídnout již založené, řádně registrované společnosti s plně splaceným kapitálem, které dosud nevyvíjely žádnou činnost a mají průkazně vedené účetnictví. Více také ZDE
  3. Zastupování na valných hromadách. V sídle naší advokátní kanceláře je možno rovněž pořádat valné hromady, na kterých zajistíme účast notáře, jestliže je tato dle zákona nutná.
  4. Provádění změn ve společnostech (změna sídla, statutárních orgánů, navýšení základního jmění, fůze aj.) a související problematika obchodního rejstříku.
  5. Kompletní právní servis související s chodem již založené obchodní společnosti, jako je např. příprava smluvní dokumentace související s činností společnosti, poskytování právních rozborů nebo součinnost s daňovými poradci a auditory při daňové optimalizaci společností.
  6. Kontaktujte nás !!

Sepíšeme Vám na míru kupní a darovací smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene a další smluvní dokumenty (včetně např. smluv o výstavbě a prohlášení vlastníka budovy).

Dále Vás můžeme zastoupit v řízení před katastrálními úřady a připravit veškrá podání pro řízení u nich zakládaná..

Při prodejích nemovitostí Vám můžeme nabídnout službu advokátní úschovy pro bezpečné vypořádání kupní ceny

Poskytujeme rovněž právní servis při sepisování nájemních smluv na bytové jednotky či nebytové prostory a veškerý další právní servis týkající se nemovitostí.

Podpisy na těchto i jiných typech smluv Vám ověříme přímo v naší kanceláři, bez nutnosti návštěvy notáře.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc při nabývání nemovitostí a následném procesu developerské činnosti: zastupování při jednání s orgány státní správy během územního a stavebního řízení, právní pomoc při zajištění financování projektu, příprava smluvní dokumentace pro dodávky staveb, příprava veškeré smluvní dokumentace pro budoucí zájemce o koupi a další související právní servis pro investora.

V případě nabývání, akvizic či jiných dispozic společností, podniků, nemovitostí apod., doporučujeme našim klientům, aby byla u těchto provedena tzv. právní due diligence, díky níž můžete předejít řadě případných právních problémů do budoucna. Dle přesných požadavků klienta tak provádíme kontrolu právního stavu společností, podniků, nemovitostí apod., na základě které vyhotovujeme v souladu se zadáním klienta závěrečnou zprávu o právním stavu plánovaného předmětu koupě a z ní vyplývající doporučení jak optimalizovat transakci tak, aby ze strany našeho klienta bylo minimalizováno riziko případných sporů do budoucna.

Občanské a obchodní právo v sobě zahrnuje celou řadu dalších smluv a situací nevyjmenovaných v předchozích odstavcích popisu naší činnosti, proto je na místě zdůraznit, že naše kancelář je připravena poskytnout Vám součinnost i při přípravě veškeré další smluvní dokumentace z těchto odvětví, jakož i podat Vám odborná posouzení k Vašim návrhům smluv v celém rámci soukromého práva.

Více najdete rovněž v sekcích Právo obchodních společností, Právní vztahy k nemovitostem

Pro obchodní společnosti, jakož i pro fyzické osoby zajišťujeme právní zastupování při vymáhání pohledávek za dlužníky, zahrnující jak posouzení dobytnosti pohledávky, tak zastupování před obecnými soudy či rozhodčími soudy a zastupování v exekučním řízení

V rámci rodinných a osobních záležitostí nabízíme široký právní servis jako např. pomoc při sepsání předmanželské smlouvy, pomoc při rozvodu a vypořádání majetkových vztahů po rozvodu, vymáhání výživného, zastupování při řízení o určení vztahů k dítěti v době před a po rozvodu a jiné.
V případech rozvodu sporného i rozvodu nesporného jsme většinou schopni řešit Váš případ co nejméně stresujícím způsobem bez nutnosti přítomnosti samotných účastníků před soudem, tedy pouze za účasti jejich právních zástupců.

Zajišťujeme registrace ochranných známek a zastupujeme naše klienty v jednáních s Úřadem průmyslového vlastnictví. Dále poskytujeme právní pomoc v souvislosti s výkonem autorských práv, jako je sepisování licenčních smluv, vymáhání nároků při neoprávněném užití díla apod.

Zajistíme Vám komplexní servis po celou dobu Vašeho pracovně právního vztahu ať už jste zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Od sepsání či kontroly pracovních smluv, koncipování jejich změn a dodatků, po změny a ukončení pracovního poměru. Cizozemcům pomáháme při získání pracovního povolení, dále v sekci Právní pomoc cizozemcům.

Pomůžeme vám s vyřízením povolení k pobytu, živnostenských listů, registrací na místně příslušném finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, popř. se získáním pracovního povolení.

Na základě analýzy Vašich podnikatelských aktivit jsme schopni Vám navrhnout optimální řešení vedoucí k minimalizaci Vašich daňových povinností. Za tímto účelem poskytujeme právní pomoc při vyřizování všech nutných kroků a formalit v daňově výhodných lokalitách, jako je např. Kypr apod.

Právní služby v dalších odvětvích jako např. nekalá soutěž, náhrada škody, a další.
Procesní právo, zastupování klientů v soudních řízení

Jsme připraveni převzít Vaše právní zastoupení v již započatých sporech, stejně tak jako dovést vymáhání vašich práv k co nejúspěšnějšímu výsledku prostřednictvím obhajoby u soudů nižších i vyšších instancí.

Ostatní služby:

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA:

K maximální ochraně a bezpečnosti Vašich finančních prostředků Vám nabízíme institut advokátní úschovy.

Přehled výhod, které takto získáte:

Minimalizuje riziko smluvních stran ( peníze jsou z advokátní úschovy uvolněny smluvní straně pouze po splnění závazku druhé smluvní strany)

• 100% jistota, že s penězi bude zacházeno pouze dle Smlouvy o advokátní úschově

• Zvyšuje důvěru protistrany/obchodního partnera v danou finanční transakci.

• Advokát je zde zcela nestrannou třetí osobou.

Výhoda oproti úschově realitní kanceláře (př.kupní ceny) – realitní kanceláře nemají založené speciální účty pro tyto účely, na nichž budou vaše prostředky vystupovat jako odlišné od financí RK

Výhoda oproti úschově u notáře– zpravidla cenová úspora pro Vás, notář je vázán tarifem, od nějž se nelez odchýlit, celkově náročná administrativa

Advokátní úschova – smluvní dohoda o ceně, popř. již cena zahrnutá v dříve sjednané odměně advokáta za případ, maximální flexibilita, 100% jistota, pojištění advokáta

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ ADVOKÁTEM:

Naši advokáti používají ověřovací knihy a nabízíme Vám výraznou časovou úsporu (tj. bez dalších návštěv notáře) při přípravě celé řady listin, plných mocí , smluv a další dokumentace, kdy se ověření podpisů na nich odehraje přímo během jednání v naší kanceláři nebo u klienta.

ZAJIŠTĚNÍ ZNALCŮ:

Po dohodě Vám zajistíme zpracování znaleckých posudků ve všech potřebných oborech.

ZAJIŠTĚNÍ PŘEKLADATELŮ A TLUMOČNÍKŮ:

Vaše náklady se budeme snažit minimalizovat i doporučením schopných a prověřených překladatelů, zajistíme Vám i úředně ověřené překlady a apostily dokumentů.

SPOLUPRÁCE S ROZHODCI:

Konzultujte s námi, ve kterých situacích je vhodné Rozhodčí řízení nebo se poraďte o průběhu takového řízení.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Rádi Vám doporučíme prověřenou společnost k vedení jednoduchého i podvojného účetnictví, což Vám usnadní činnost Vaší společnosti i administrativní zátěž.

ČLENSTVÍ V AEA:

Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. je členem sítě Mezinárodní asociace právníků AEA (Asociación Europea de Abogados).

Členství v této prestižní , dnes již celosvětové organizaci přináší řadu výhod pro naše klienty, jejichž právní kauzy zasahují určitým způsobem přes hranice našeho státu.

V případě potřeby jsme schopni zajistit Vám odpovídající právní servis v některé ze zahraničních kanceláří, sdružených v asociaci.

Můžeme využít systému AEA, kde mají členové elektronické emailové fórum, které nám umožňuje oslovit kolegu ze zahraničí a s jeho pomocí řešit jakékoliv pochybnosti o právních otázkách jiného členského státu.

O AEA:

AEA má za cíl za současné globalizace světa poskytovat i své služby v globálním měřítku. Ačkoliv začínala jako evropská organizace, nyní je její záběr celosvětový a její pobočky nalezete v několika světových velkoměstech.

Výběr jednotlivých členů, advokátních kanceláří a právníků podléhá velmi přísným kritériím, na základě zvážení odbornosti, schopností, referencí a výkonnosti zájemců o členství.

Proto je pro nás zařazení do AEA oceněním naší odbornosti v advokacii a potvrzením vysokého standardu našich služeb, o nějž vždy usilujeme.

Více naleznete na http://www.aeuropea.com/

JUDr. Vladimíra Pajerová, hlavní partner kanceláře a naše advokátka Mgr. Veronika Koubková jsou aktivními členkami  APRSF – Asociace pro rozvoj Svěřenských fondů, nejvýznamnější asociace, která se aktivně snaží zasadit o fungování Svěřenských fondů v ČR a o posuny v české legislativě, týkající se svěřenských fondů.

APRSF je také připomínkovým místem v rámci legislativního procesu pro Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo financí ČR.

Rovněž si Vás dovolujeme informovat o tom, že JUDr. Pajerová je i svěřenským správcem, registrovaným v Seznamu svěřenských správců APRSF.

Svěřenský fond jako právní institut je založený na principech správy cizího majetku, jehož prostřednictvím zakladatel svěřenského fondu vyčlení a převede určitý majetek pod správu jiné osoby (správce) pro určitý soukromý nebo veřejný účel a případně též pro pozdější převod do vlastnictví třetí osoby (beneficienta).

Založením svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku.Institut Svěřenského fondu, v anglosaském právu známého především pod jménem Trust zavedl u nás Nový občasný zákoník, zákon č. 92/2012 Sb . Svěřenský fond nemá právní subjektivitu. Svěřenský fond vzniká z podnětu zakladatele, fyzické nebo právnické osoby, buďto smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Celé problematice se  velmi aktivně věnujeme a budeme Vám přinášet další aktuality z této oblasti.

Problematika ochrany osobních údajů (GDPR)

V rámci naší praxe se intenzivně zabýváme problematikou ochrany osobních údajů, a to rovněž na mezinárodní bázi s ohledem na nedávné přijetí obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jsme připraveni poskytnout Vám komplexní právní servis při implementaci požadavků nařízení GDPR, zanalyzujeme vnitřní procesy a opatření ve Vaší společnosti, identifikujeme ty, kterých se implementace dotkne, a připravíme pro Vás příslušnou dokumentaci, díky níž bude Vaše společnost v souladu jak s českou legislativou, tak i s nařízením GDPR.

Vážení klienti, čtenáři, spotřebitelé,

Advokátní kancelář AK Pajerová Vás informuje, že v souvislosti s     Novelou zákona na ochranu spotřebitele, uveřejněnou ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb, kterou se novelizuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je počínaje únorem 2016 možno řešit spory mezi prodejci /obchodníky /podnikateli a zákazníky jako spotřebiteli mimosoudně, před nezávislým orgánem k řešení sporů.

Celý článek, ve kterém jsme se tomuto tématu věnovali obecně, naleznete zde v našich Aktualitách.

Obecným orgánem k řešení těchto sporů byla stanovena Česká obchodní inspekce:   Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15,   120 00 Praha 2    Email: adr@coi.cz   Web: adr.coi.cz

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) – ke stažení ze stránek ČOI  ZDE , Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR)  ZDE  ,  přesné informace s návody na stránkách České obchodní inspekce

Advokáti, sdělení naší kanceláře k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů:

Novela zákona na ochranu spotřebitele se nově týká také advokátů; ukládá jim nové povinnosti a stanovuje speciální orgán k řešení mimosoudních sporů, který bude věcně příslušný v oblasti sporů mezi klientem jako spotřebitelem a advokátem.

Informujeme své klienty, kteří jsou zároveň spotřebiteli o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný (§14 zákona):

Dne 5.2. 2016 byla na základě své žádosti pověřena Česká advokátní komora mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Internetová adresa/ stránka pověřeného subjektu/orgánu  je www.cak.cz.

Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád.

Smírčí komise Komory je pověřena výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Informujeme Vás dále, že na  Vaši žádost jako spotřebitelů Vám vydáme doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby Vám vydáme  písemné potvrzení o tom, kdy jste jako  spotřebitelé právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace vyžadujete. Při komunikaci s klienty, s nimiž máme uzavřenou Smlouvu o poskytování právní pomoci používáme zejména veřejnou komunikační síť, nevyužíváme telefonní čísla s vyšší než běžnou cenou.

8.2. 2016                                                           AK PAJEROVÁ s.r.o.