Zrušené limity u dohody o srážkách ze mzdy a započtení pohledávky na mzdu / Canceled Limits for Agreement on Deductions from Salary and Set-off against Salary Claim

Zrušené limity u dohody o srážkách ze mzdy a započtení pohledávky na mzdu

Od 1. 1. 2014 je dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).
V ust. § 2045 NOZ je stanoveno, že dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo pl atu, z&n bsp;odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce nebo z náhrady mzdy nebo platu.

V důsledku novely občanského zákoníku (zákonem č. 460/2016 Sb.) s účinností od 28. 2. 2017 není výše srážky ze mzdy podle § 2045 NOZ omezena polovinou tohoto příjmu.
V souladu s občanským soudním řádem je tedy možné dohodnout se na srážkách ze mzdy pouze s omezen í m té části mzdy, která tvoří tzv. nezabavitelnou část, přičemž tuto stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.

Novela občanského zákoníku s sebou dále přinesla s účinností od 28.2.2017 zrušení zákazu jednostranného započtení proti pohledávce na mzdu, plat nebo odměnu zaměstnance ve výši přesahující jejich polovinu, který byl zakotven v § 1988 odst. 2 NOZ.
Nově je možné tyto pohledávky jednostranně započíst bez uvedené limitace, ovšem i zde je nezbytné neopomenout limity stanovené ust. § 144a odst. 4 zákoníku práce, které stanoví, že započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu smí být provedeno jen za podmínek stanovených v úpravě výkonu rozhodnutí (exekuce) srážkami ze mzdy v občanském soudním řádu.

Omezení na rozdíl od srážek ze mzdy se nevztahují na započtení vůči jiným příjmům, jimiž může být např: cestovní náhrada, odstupného aj.
Prohlášení o započtení, ujednání o započtení a dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů učiněná nebo uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se budou řídit dosavadními právními předpisy, platí tedy pro ně omezení. To však nebrání ujednání stran, aby se jejich práva a povinnosti řídila tímto zákonem nejdříve od nabytí jeho účinnosti.

Canceled Limits for Agreement on Deductions from Salary and Set-off against Salary Claim

As of 1 January 2015, agreements on deductions from salary or other income are regulated by Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (the “NCC”).
Under the provisions of Section 2045 NCC, a debt might be secured by the creditor’s and debtor’s agreement on deductions from salary or wage, from the reward under agreement on dependent work or from the compensation for wage or salary.

Based on the novel of the Civil Code (by Act No. 460/2016 Coll.), effective as of 28 February 2017, the amount of deductions from salary under Section 2045 NCC is not limited to one half of that income.
In accordance with the Civil Procedure Code, it is possible to agree on deductions from salary which are unlimited except for the part of the salary which forms the so called non-seizable part calculated as a sum of non-seizable amount per the obliged person and all non-seizable amounts for his/her dependents.

Effective as of 28 February 2017, the Civil Code novel canceled the ban on unilateral set-off against employee’s salary, wage or reward claims in the amount of more than one half of the same which was stipulated in Section 1988 (2) NCC.
As a new thing, it is possible to unilaterally set-off these claims even without the said limitation, however, the limits provided in Section 144a (4) of the Labor Code must be adhered to, stipulating that set-off against employee’s salary, wage or reward claims can be only made on the conditions provided by the regulations of execution of decision by deductions from salary in the Civil Procedure Code.

Unlike deductions from salary, the limitations do not apply to set-offs against other income such as travel compensation, severance pay etc.
Declarations on set-off, set-off arrangements and agreements on deductions from salary or other income made or concluded before the date of effect of this Act shall be governed by the current laws, it means that the limitations apply to them. This does not, however, prevent from the parties’ agreement that their rights and obligations would be regulated by this Act, soonest from the date of effect hereof.