čen 29

Připravovaná novelizace zákoníku práce

Tags:

Přinášíme souhrn připravovaných změn v zákoníku práce. Účinnost novely zákona č. 262/2006, zákoníku práce, je aktuálně stanovena na 1. července 2017, s větší pravděpodobností však bude odložena na rok 2018. Přesto je vhodné si shrnout přehled nejdůležitějších změn:

Dovolená na zotavenou
► Nárok na dovolenou se nebude nadále počítat za odpracované dny, ale přímo z týdenní pracovní doby za odpracované hodiny.

Návrat z rodičovské dovolené
► Zaměstnavatel bude povinen zařadit zaměstnance po návratu z rodičovské dovolené na původní pracoviště a pracovní místo.

Práce z domova = home working
► Zaměstnavatel bude povinen hradit náklady spojené s komunikací mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a dalších náklady, které zaměstnanci při výkonu práce z domova pro zaměstnavatele vzniknou. Bude možné je hradit i paušálně.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr /dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – DPP, DPČ
► Zaměstnancům pracujícím na DPP nebo DPČ bude garantováno právo nejen na minimální mzdu, ale také na zaručenou mzdu a na zákonné přestávky a doby odpočinku mezi jednotlivými směnami.
► U DPČ se má posuzovat dodržování nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby /maximálně 20 hodin týdně/ za období po sobě jdoucích 26 týdnů (nyní 52 týdnů).

Převedení na jinou práci
► Pojem „převedení na jinou práci“ bude nahrazen pojmem novým – „výkon jiné práce“ = přidělení jiné vhodné práce zaměstnavatelem, který nebude možné realizovat bez souhlasu zaměstnance, s výjimkou odvracení mimořádné nebo živelní události. Pokud zaměstnanec takovou práci odmítne – bude se jednat o překážku na jeho straně a nebude mu náležet mzda. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci jinou vhodnou práci nenabídne, bude se jednat o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci bude náležet mzda ve výši průměrného výdělku.
► V případě změny změna místa výkonu práce nepůjde o „přeložení“, ale o změnu místa výkonu práce z důvodu nezbytné provozní potřeby – bude třeba písemně dohodnout mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem důvod a dobu trvání změny.

Vrcholoví zaměstnanci
► Novela zavádí nový pojem „vrcholový řídící zaměstnanec“ = zaměstnanec, který je v přímé řídící působnosti statutárního orgánu zaměstnavatele. Jednou z podmínek je sjednaná měsíční mzda minimálně ve výši 75 000 Kč. Vrcholoví zaměstnanci budou mít výjimku z ustanovení o pracovní době – nebudou muset dodržovat pevnou pracovní dobu ani týdenní pracovní dobu, rozvržení práce, naopak nebudou mít nárok na příplatky za práci přesčas, práci v noci, o víkendech atd.

Doručování výpovědí a jiných písemností
► Nově bude zaměstnavatel doručovat zaměstnanci písemnosti na adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělí.
► Bude platit nová úložná doba písemnosti po dobu 15 kalendářních dnů. Nově bude zaměstnavatel doručovat zaměstnanci písemnosti na adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil.

Ochrana před stresem
► Jeden z nejdiskutovanějších bodů novelizace. Jde o preventivní ustanovení, podle něhož by měl zaměstnavatel vytvářet zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby jimi předcházeli riziku stresů zaměstnanců spojeného s prací a riziku násilí a obtěžování na pracovišti. Otázkou je realizace v praxi a prokazování nedodržení takových podmínek.

Přechod práv a povinností
► Při převedení činnosti či její části zaměstnavatele na jiný subjekt dochází k převodu zaměstnanců na tento nový subjekt – dle § 51a zákoníku práce může dát zaměstnanec v takovém případě výpověď. Novela bude měnit možnost této speciální výpovědi tak, že ji zaměstnanec může podat pouze ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byl o přechodu práv zaměstnavatele na jiný subjekt informován.