led 10

Znovuzavedení předkupního práva

Tags:

Novelou občanského zákoníku účinnou od 01.01.2018 došlo k znovuzavedení předkupního práva spoluvlastníků k nemovité věci. Nově má tedy vlastník spoluvlastnického podílu povinnost podíl nejprve nabídnout dalším spoluvlastníkům. To se týká převodu úplatného i bezúplatného, přičemž v případě bezúplatného převodu má spoluvlastník právo na odkup podílu za cenu obvyklou. Existuje však výjimka, kdy spoluvlastník není předkupním právem vázán, a to v případě převodu spoluvlastnického podílu na osobu blízkou.
V případě, že dojde k porušení předkupního práva a spoluvlastník podílu nenabídne svůj podíl nejprve dalším spoluvlastníkům, mají tito spoluvlastníci právo se po novém spoluvlastníku podílu domáhat, aby jim podíl odprodal za stejných podmínek, za jakých jej nabyl.
Nabídka k uplatnění předkupního práva musí být učiněna v písemné formě a spoluvlastník je povinen zaplatit kupní cenu nabídnutou koupěchtivým v ujednané lhůtě. Pokud lhůta splatnosti stanovena není, je tak povinen učinit do tří měsíců po učinění nabídky, jinak předkupní právo zaniká.

V případě dotazů nás kontaktujte!