úno 27

Výživné pro neprovdanou matku

Tags:

Každému nemusí být známa skutečnost, že v případě narození dítěte nenáleží výživné pouze tomuto dítěti, ale může ho požadovat i neprovdaná matka. Vedle tohoto nároku má ještě matka právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Uvedené upravuje ve svém ust. § 920 zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „obč.zák“).

Co se týče výživného pro neprovdanou matku, tato může uvedené požadovat maximálně do dovršení 2 let věku dítěte. Výše výživného se posuzuje dle majetkových poměrů a výdělečné možnosti otce a na druhé straně pak stojí odůvodněné potřeby matky a její vlastní příjmy. Nicméně není nutné, aby neprovdaná matka dítěte sdílela stejnou životní úroveň otce dítěte.

Pod pojmem úhrady nákladů spojených s těhotenstvím a porodem si lze představit zejména výdaje na pořízení těhotenského oblečení, léků a lékařské péče, různých těhotenských testů, pobyt v nemocnici atd. Pod tento příspěvek nelze dle judikatury řadit náklady spojené s obstaráním kočárku, postýlky nebo výbavičky pro dítě, neboť se jedná o práva dítěte, která by měla být hrazena v rámci plnění vyživovací povinnosti rodičů k dítěti. Matka je oprávněna požadovat pouze tzv. účelně vynaložené náklady.

V neposlední řadě je otec povinen hradit klasické výživné na dítě. Zde již by životní úroveň dítěte měla být zásadně shodná s životní úrovní rodičů.

Nutno podotknout, že dle ust. § 920 odst. 2 obč. zák. může soud na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem. Tedy v tomto případě nemusí být otcovství určeno najisto a může těhotná žena výživné i příspěvek požadovat po tzv. pravděpodobném otci.

Rodinné právo je běžnou agendou naší advokátní kanceláře a v případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

V Praze dne 26.2.2019

Mgr. Adéla Morávková
advokátní koncipientka
AK Pajerová s.r.o.