led 29

Nová zákonná povinnost evidovat skutečné majitele právnických osob

Tags:

Na základě novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob („ZoVR“) vzniká s účinností od 1. 1. 2018 právnickým osobám zapsaným ve veřejném rejstříku a svěřenským fondům povinnost zapsat do evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů (dále jen „evidence“) skutečného majitele takové právnické osoby, resp. svěřenského fondu. Kdo je skutečným majitel vymezuje ust. § 4 odst 4 zákona č. 253/2008 Sb. Část evidence, do které budou tyto údaje zapisovány, je neveřejná a přístupná je pouze vybraným subjektům. Dálkový přístup do evidence budou mít pouze soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně atd.
S tím souvisí otázka, jaké všechny údaje budou povinné subjekty muset poskytnout. Do evidence bude povinně zapisováno jméno, adresa místa pobytu, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost takového skutečného majitele, a dále pak údaje o podílu na hlasovacích právech, podílu na rozdělovaných prostředcích, a jiné skutečnosti, jakými jsou např. i údaje identifikující řetězení, skrze které skutečný majitel zapojovanou osobu, byť nepřímo, ovládá.
Evidenci budou vést příslušné rejstříkové soudy a návrh na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence podává osoba, která je oprávněna podávat zápisy do veřejného rejstříku. Poplatek za zápis činí 1.000,- Kč. Zápisy mohou být prováděny také prostřednictvím notáře. Povinnost k zápisu skutečného majitele mají obchodní korporace zapsané v obchodním rejstříku do 1 roku od účinnosti novely ZoVR, tedy do 1. 1. 2019. Ostatní právnické osoby a svěřenské fondy mají povinnost oznámit rejstříkovému soudu skutečného majitele do 3 let od účinnosti ZoVR, tedy do 1. 1. 2021. Evidence o skutečných majitelích je podrobněji upravena v části páté zákona ZoVR.
Naše advokátní kancelář je připravena vám s ohledem na uvedené změny poskytnout kvalifikovanou právní pomoc.