kvě 24

Odvolání daru

Tags:

Darování je dvoustranný právní vztah, kterým jedna smluvní strana převádí na druhou vlastnické právo k určité věci, a to bezúplatně. Vzhledem k ekonomicky nerovnému vztahu, kdy dárce neobdrží za svůj dar žádné protiplnění, představuje darování institut typický pro rodinné vztahy a obdobně blízké vztahy osobní povahy. Institut odvolání daru představuje určitou kompenzaci ekonomické nerovnosti vztahů založených darováním.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „oz“) rozlišuje dvě základní možnosti odvolání daru, a to odvolání daru pro nouzi podle § 2068 a násl. oz a odvolání daru pro nevděk podle § 2072 a násl. oz. V obou případech platí, že pro odvolání daru musí být dán ospravedlnitelný důvod, který, v případě soudního sporu, prokazuje dárce, dožadující se vrácení daru.
Základní podmínkou pro odvolání daru pro nouzi je nouze dárce, a to taková, která nastala až po darování. Odvolat dar pro nouzi je možné v případě, kdy dárce nemá prostředky na nutnou výživu vlastní, či nutnou výživu osob, které je ze zákona povinen vyživovat. Před odvoláním daru pro nouzi je dále nutné stav nouze primárně řešit jinými právními prostředky a nástroji (státem vyplácené sociální dávky, státní podpory atd.) a až následně je možné přistoupit k samotnému odvolání daru. V případě sporu mezi dárcem a obdarovaným, z titulu odvolání daru, bude soud přihlížet i ke skutečnosti, zda si dárce nepřivodil stav nouze sám úmyslně, či jednáním z hrubé nedbalosti.
Odvolat dar pro nevděk lze v případě, kdy obdarovaný dárci úmyslně, či z hrubé nedbalosti ublížil tak, že zjevně porušil dobré mravy. Otázku zjevného porušení dobrých mravů bude vždy nutné posuzovat dle individuálních okolností a intenzity porušení. V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu České republiky (NS 33 Cdo 358/2003) k naplnění znaku porušení dobrých mravů, se musí vždy jednat o takové závadné jednání obdarovaného vůči dárci nebo členům jeho rodiny, které z hlediska svého rozsahu a intenzity nevzbuzuje žádné pochybnosti o jeho kolizi s dobrými mravy. Požadavek může být naplněn i v případě méně závazných, avšak opakovaných jednání obdarovaného, které je natolik obtěžující, že je lze kvalifikovat jako zjevný rozpor s dobrými mravy. Pro odvolání daru pro nevděk platí prekluzivní lhůta 1 roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, případně 1 roku ode dne, kdy se dárce dozvěděl o důvodu odvolání daru.
V případě, že Vás zajímají podrobnosti, ozvěte se, rádi Vám pomůžeme.