srp 15

Šance jak zamezit trestní odpovědnosti u právnických osob – mějte svůj etický kodex! / A chance to prevent from corporate criminal liability – with your ethic code!

Tags:

Městský soud v Praze zastavil v únoru 2017 trestní stíhání proti společnosti podezřelé ze spáchání trestného činu. A důvod? Společnost měla vlastní etický kodex.

Dnes se může právnická osoba dopustit všech trestných činů uvedených ve zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, až na ty vymezené v ust. § 7 Zákona o odpovědnosti právnických osob. Do výčtu spadají jak úmyslné, tak nedbalostní trestné činy.

Právnické osoby ovšem mohou zamezit vlastní trestní odpovědnosti za spáchání jinak protiprávního činu, a to zejména prostřednictvím vhodně nastavených vnitřních pravidel- tzv. compliance program.

Ten obsahuje minimálně pravidla proti

– nekalosoutěžnímu jednání

– korupci

– všem formám diskriminace na pracovišti.

Zároveň se týkají problematiky BOZP a nakládání s daty včetně osobních údajů.

Máte již svůj compliance program?

In February 2017, the Municipal Court in Prague discontinued prosecution of a company suspected of having committed a criminal offense. The reason was that the company had its own ethic code.

Legal entities today can commit any of the criminal offenses specified in the special part of Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, except for those specified in the provisions of Section 7 of the Corporate Criminal Liability Act. The list includes both crimes committed willfully and from negligence.

Legal entities may prevent from their own criminal liability for committing otherwise illegal acts, mainly by having introduced appropriate internal rules – the so called compliance program.

The compliance program should contain at least the rules against

– unfair competition

– corruption

– all forms of discrimination at work.

The program also concerns the issues of safety and health protection at work and data privacy including personal data.

Do you already have your compliance program?