bře 16

Předsmluvní odpovědnost

Tags:

Ustanovení § 1728-1730 zákona č. 80/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „NOZ“) zakotvilo do českého právního řádu nový institut předsmluvní odpovědnosti za škodu jejím porušením vzniklou.
NOZ vymezuje následující skutkové podstaty odpovědnosti za jednání stran:
1) Jednání bez úmyslu smlouvu uzavřít. Deliktem a protiprávním jednáním je v tomto případě uvedení druhé strany v omyl, který má za následek vznik škody.
2) Další protiprávní jednání představuje nesplnění informační povinnosti, kterého se dopustí strana, která při jednání o uzavření smlouvy nesdělí druhé straně všechny skutkové a právní okolnosti, tak aby se každá se stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu se známým obsahem.
3) Ukončení jednání bez spravedlivého důvodu, představuje protiprávní jednání smluvní strany, která v okamžiku, kdy se již uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, bez spravedlivého důvodu jednání o uzavření smlouvy ukončí. Otázka spravedlivého důvodu a oprávněnosti ukončit jednání by byla posuzována vzhledem ke konkrétním okolnostem a z hlediska principu poctivého jednání.
4) Zneužití nebo prozrazení důležitých informací, kterého se dopustí strana v případě, že při jednání o smlouvě získá důvěrný údaj, sdělení, který použije v rozporu s účelem jeho poskytnutí.

Pro vznik odpovědnosti za škodu vzniklou protiprávním jednáním před uzavřením smlouvy platí, že poškozený (žalobce) musí prokázat vznik protiprávního jednání (tedy jednu z vyjmenovaných skutkových podstat), vznik škody a její výši, příčinnou souvislost a rovněž zavinění škůdce, neboť předsmluvní odpovědnost je odpovědností subjektivní.

Zásadním rozdílem oproti předchozí úpravě tak lze spatřovat zejména v rozsahu náhrady škod a ve výslovném rozšíření časové působnosti před vlastním uzavřením smlouvy. Rozsah náhrady škody za předsmluvní protiprávní jednání je nyní limitován do výše ztráty, která odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Otázka vyčíslení skutečné výše škody tak může být v praxi obtížná.